Điều kiện & Điều khoản iParking

Written by admin on Feb 14, 2019

Written by admin

1 year ago

iParking

CIS Investment JSC

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

GIỚI THIỆU

iParking là Dịch vụ cung cấp thông tin hỗ trợ tìm kiếm chỗ đỗ xe và hỗ trợ thanh toán cho việc sử dụng chỗ đỗ xe. iParking có chức năng như một công cụ tìm kiếm trung gian và không có chức năng cung cấp dịch vụ đỗ xe, đồng thời cũng không phải là một ứng dụng dịch vụ tài chính, thanh toán.

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Dịch vụ iParking (“Điều khoản”) là thỏa thuận và điều chỉnh việc bạn – khách hàng sử dụng dịch vụ (“bạn”), một cá nhân mang quốc tịch hoặc không mang quốc tịch từ bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào trên thế giới, truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của chúng tôi – CIS Investment JSC, công ty cổ phần thành lập tại Hà Nội, Việt Nam, có mã số doanh nghiệp 0107691783 (“chúng tôi”).

ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN

Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ của bạn đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận chịu ràng buộc của các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ hoặc toàn bộ các phần trong Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận/hợp đồng dưới dạng văn bản hoặc dạng dữ liệu điện tử trước đây giữa bạn và chúng tôi. Bạn có quyền ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến bạn, chúng tôi cũng có quyền ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

 

BỔ SUNG VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các Dịch vụ nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các chính sách áp dụng riêng cho một sự kiện hoặc một hoạt động hoặc một chương trình khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được tiết lộ/thông báo cho bạn liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung, trong một khoảng thời gian nhất định và hợp lý, sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng.

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng/thông báo chính thức các Điều khoản được cập nhật. Bạn do đó hiển nhiên chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ thời điểm các sửa đổi được đăng/thông báo.

 

QUYỀN RIÊNG TƯ

Bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động, trang web và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”) và thông qua các mối tương tác và thông tin liên lạc khác mà bạn có với chúng tôi.

Phạm vi áp dụng

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này (“Tuyên Bố”) áp dụng cho bất kỳ ai sử dụng các ứng dụng cũng như Dịch Vụ của chúng tôi.

Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi

Bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi như khi bạn tạo hoặc sửa đổi tài khoản của bạn, đề nghị các dịch vụ theo yêu cầu, liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc liên lạc với chúng tôi theo một cách khác. Thông tin này có thể bao gồm: tên/họ và tên/họ và tên và các tên đệm/họ và tên và các tên đệm và các danh xưng cấu thành tên gọi, email liên lạc và các email dự phòng, số điện thoại liên lạc và các số điện thoại dự phòng, địa chỉ bưu điện và thông tin về hộ khẩu thường trú/nơi đăng ký tạm trú/chỗ ở thường xuyên hiện tại, ảnh hồ sơ, phương thức thanh toán, các hạng mục được yêu cầu, các ghi chú và thông tin khác bạn chọn cung cấp.

Thông tin chúng tôi thu thập qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập thông tin về bạn theo các danh mục nói chung sau đây:

 • Thông Tin về Vị Trí: chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí chính xác về việc thực hiện chọn các vị trí đỗ xe từ ứng dụng của chúng tôi do bạn sử dụng. Nếu bạn cho phép ứng dụng của chúng tôi truy cập các dịch vụ định vị thông qua hệ thống quyền được cho phép bởi hệ điều hành của thiết bị di động (“nền tảng”) mà bạn sử dụng, chúng tôi cũng có thể thu thập vị trí chính xác của thiết bị của bạn khi ứng dụng đang hiển thị hoặc đang chạy ngầm. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn.

 • Thông Tin Liên Lạc: Nếu bạn cho phép ứng dụng của chúng tôi truy cập danh bạ trên thiết bị của bạn qua hệ thống quyền cho phép bởi nền tảng di động mà bạn sử dụng, Chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của bạn để tạo thuận lợi cho các tương tác xã hội qua Dịch Vụ của Chúng tôi và cho các mục đích khác được mô tả trong Tuyên Bố này tại thời điểm chấp thuận hoặc tại thời điểm thông tin được thu thập.

 • Thông Tin Giao Dịch: Chúng tôi thu thập chi tiết giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bao gồm loại dịch vụ được yêu cầu, ngày giờ cung cấp dịch vụ, phí được tính, các giao dịch đã thực hiện và các chi tiết giao dịch khác có liên quan

 •     Thông Tin về các chương trình/mã Khuyến Mãi: Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn các chương trình khuyến mãi (nếu có) từ Bên thứ ba (ở đây được hiểu là bên sẽ tài trợ và thực hiện các chương trình khuyến mãi). Bằng việc đồng ý nhận thông tin/mã khuyến mãi trên mỗi giao dịch nếu có, bạn đồng ý rằng chúng tôi và Bên thứ ba có thể thu thập những thông tin cơ bản nhất của bạn như họ tên, số điện thoại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ ràng buộc hoặc quan hệ, nghĩa vụ phát sinh từ việc cung cấp, nhận và sử dụng mã khuyến mãi giữa bạn và Bên thứ ba.

 • Thông Tin từ thẻ thanh toán: Chúng tôi chỉ hỗ trợ thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến NAPAS và không hỗ trợ bất kỳ hình thức thanh toán nào khác. Việc đăng ký thông tin của bạn qua website hoặc các ứng dụng khác của NAPAS cũng như quy trình thực hiện thanh toán giữa bạn và NAPAS sẽ chịu sự điều chỉnh bởi chính sách bảo mật thông tin của NAPAS trên cơ sở công nghệ mã hóa (tokenization technology). Chúng tôi không thu thập những thông tin này cũng như không có bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến việc bảo mật/xử lý/kiểm tra những thông tin này.

 •       Thông Tin về Cách Sử Dụng và Lựa Chọn Ưu Tiên: Chúng tôi thu thập thông tin về cách thức bạn truy cập trang web tương tác với các Dịch Vụ của chúng tôi, các lựa chọn ưu tiên được thể hiện và các thiết lập được lựa chọn.

 • Thông Tin về Thiết Bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với thông tin model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm và tên tập tin và các phiên bản, ngôn ngữ ưa thích, mã nhận dạng thiết bị riêng, mã nhận dạng quảng cáo, số seri, thông tin chuyển động của thiết bị và thông tin mạng điện thoại di động.

 •       Thông Tin về Nhật Ký: Khi bạn tương tác với Dịch Vụ, chúng tôi thu thập các nhật ký ghi chép của máy chủ, trong đó có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày và thời gian truy cập, các tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, sự cố của ứng dụng và hoạt động khác của hệ thống hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng trước khi tương tác với Dịch Vụ của chúng tôi.

Thông Tin Quan Trọng Về Quyền Hạn Truy Cập Nền Tảng

Hầu hết các nền tảng di động (iOS, Android, v.v.) đã xác định một số loại dữ liệu thiết bị mà các ứng dụng không thể truy cập mà không có sự chấp thuận của bạn. Và những nền tảng này có hệ thống xin phép truy cập khác nhau để có được sự chấp thuận của bạn. Nền tảng iOS sẽ cảnh báo bạn trong lần đầu tiên ứng dụng chúng tôi muốn xin phép truy cập vào một số loại dữ liệu và sẽ để cho bạn chấp thuận (hoặc không chấp thuận) yêu cầu đó. Các thiết bị Android sẽ thông báo cho bạn về những quyền hạn truy cập mà ứng dụng chúng tôi tìm kiếm trước khi bạn sử dụng ứng dụng này lần đầu tiên và việc bạn sử dụng ứng dụng này có nghĩa là bạn chấp thuận những quyền hạn truy cập vừa nêu của ứng dụng. Đôi khi, các quyền này cần giải thích thêm ngoài giải thích được chính các nền tảng cung cấp và các quyền hạn truy cập mà chúng tôi yêu cầu sẽ thay đổi theo thời gian.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thông tin bị tiết lộ trong trường hợp chế độ kiểm soát dữ liệu về bảo mật của các nền tảng di động kể trên bị mất/xâm phạm do thiết bị bị jailbreak (bẻ khóa) hoặc các sự cố chủ quan hoặc khách quan dẫn đến chế độ kiểm soát dữ liệu bị xâm phạm.

Sử Dụng Thông Tin

Bạn đồng ý cho chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn để:

 •       Cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tạo thuận lợi cho việc thanh toán, gửi thông báo/biên lai, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu (và gửi thông tin liên quan), phát triển các tính năng mới, phát triển các tính năng an toàn, xác thực bạn và gửi cập nhật về sản phẩm và thông báo quản trị;

 •     Thực hiện các hoạt động nội bộ, bao gồm, ví dụ như, để ngăn chặn gian lận và lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi; để khắc phục lỗi phần mềm và các vấn đề về hoạt động; để tiến hành phân tích dữ liệu, kiểm tra và nghiên cứu và để theo dõi và phân tích việc sử dụng và các xu hướng hoạt động;

 • Gửi cho bạn những thông tin liên lạc mà chúng tôi cho rằng sẽ có ích cho bạn, bao gồm những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, tin tức và các sự kiện của chúng tôi và các bên hữu quan khác, trong trường hợp cho phép và theo luật pháp hiện hành của địa phương; và để tổ chức các sự kiện hoặc các mục khuyến mãi khác và thực hiện bất kỳ giải thưởng nào (nếu có) liên quan;

 •       Cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ, bao gồm cung cấp hoặc khuyến nghị các tính năng, nội dung, kết nối xã hội, giới thiệu và quảng cáo.

Chia Sẻ Thông Tin

Bạn đồng ý cho chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin chúng tôi thu thập được về bạn như được mô tả trong bản Tuyên Bố này hay như đã được mô tả tại thời điểm thu thập hoặc chia sẻ, bao gồm các thông tin sau:

Thông qua Dịch vụ của chúng tôi – chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

 •       Với các bên thứ ba để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đã yêu cầu qua sự hợp tác hoặc dịch vụ khuyến mãi do bên thứ ba hoặc chúng tôi thực hiện;

 • Với công chúng nói chung hoặc người dùng khác nếu bạn gửi nội dung trong một diễn đàn công cộng, chẳng hạn như bình luận trên blog, các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc những nội dung đánh giá, phản hồi có thể hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi mà, một cách tương ứng, công chúng hoặc người dùng khác có thể xem;

 •       Với các bên thứ ba mà bạn chọn để cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin, ví dụ như các ứng dụng hoặc các trang web khác tích hợp với Dịch Vụ của chúng tôi hoặc những người có Dịch Vụ mà chúng tôi tích hợp.

Chia Sẻ Quan Trọng Khác – Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

 •       Với các công ty con và các đơn vị trực thuộc của chúng tôi cung cấp các dịch vụ hoặc tiến hành xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi hoặc nhằm mục đích tập trung dữ liệu và / hoặc hậu cần;

 • Với các nhà cung cấp, tư vấn, đối tác tiếp thị và các nhà cung cấp dịch vụ khác cần truy cập các thông tin đó để thực hiện công việc thay mặt cho chúng tôi;

 • Để phản hồi yêu cầu về thông tin của cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là phù hợp với, hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định, hoặc quy định pháp lý hiện hành nào;

 •       Với các công chức thực thi pháp luật, các cơ quan nhà nước hoặc các bên thứ ba khác nếu chúng tôi tin rằng các hành động của bạn phù hợp với thỏa thuận sử dụng dịch vụ, Điều Khoản Dịch Vụ hoặc chính sách hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc các bên khác;

 • Liên quan đến, hoặc trong quá trình thương lượng, bất kỳ giao dịch sáp nhập, bán tài sản công ty, hợp nhất hay tái cơ cấu, hỗ trợ tài chính hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi/vào một công ty khác;

 •       Theo cách khác nếu chúng tôi thông báo cho bạn và bạn chấp thuận với việc chia sẻ thông tin đó; và

 •       Dưới hình thức tổng hợp và/hoặc ẩn danh mà bên tiếp nhận thông tin không thể sử dụng phương pháp thông thường để nhận dạng bạn.

Tính Năng Chia Sẻ Xã Hội

Dịch vụ có thể tích hợp với các tính năng chia sẻ xã hội và các công cụ liên quan khác mà cho phép bạn chia sẻ hành động của mình về Dịch vụ của chúng tôi với các ứng dụng, trang web hoặc phương tiện truyền thông khác và ngược lại. Việc sử dụng những tính năng đó cho phép bạn có thể chia sẻ thông tin với bạn bè của bạn hoặc công chúng, tùy thuộc vào các cài đặt mà bạn thiết lập với dịch vụ chia sẻ xã hội. Vui lòng tham khảo các chính sách về quyền riêng tư của các dịch vụ chia sẻ xã hội đó để biết thêm thông tin về cách thức các dịch vụ này xử lý dữ liệu mà bạn cung cấp cho các dịch vụ đó hoặc chia sẻ thông qua đó.

Các Dịch Vụ Phân Tích và Quảng Cáo Được Cung Cấp bởi Các Bên Khác

Chúng tôi có thể cho phép những bên khác cung cấp số liệu đo lường độc giả/người dùng và các dịch vụ phân tích cho chúng tôi để đảm nhiệm quảng cáo thay mặt cho chúng tôi trên Internet và để theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các quảng cáo đó.

Lựa Chọn của bạn

Thông Tin Tài Khoản: bạn có thể sửa thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trực tuyến hoặc trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin về bạn theo yêu cầu của pháp luật, hoặc nhằm các mục đích kinh doanh hợp pháp trong phạm vi pháp luật cho phép. Ví dụ nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm gian lận hoặc vi phạm các Điều Khoản của chúng tôi, chúng tôi có thể tìm cách giải quyết vấn đề trước khi xóa thông tin của bạn.

Quyền Truy Cập: Chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của cá nhân liên quan đến việc truy cập, chỉnh sửa và/hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông Tin về Vị Trí: Chúng tôi yêu cầu quyền thu thập thông tin vị trí chính xác của ứng dụng của chúng tôi từ thiết bị của bạn theo hệ thống quyền được  cho phép bởi hệ điều hành di động của bạn. Nếu ban đầu bạn cho phép thu thập những thông tin này, bạn sau đó có thể không cho phép bằng cách thay đổi các thiết lập vị trí trên thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ hạn chế khả năng bạn sử dụng một số tính năng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông Tin Liên Lạc: chúng tôi cũng có thể xin phép để thu thập dữ liệu trên ứng dụng của chúng tôi và đồng bộ các thông tin liên lạc từ thiết bị của bạn theo hệ thống quyền được cho phép bởi hệ điều hành di động của bạn.

Những Thay Đổi

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể về cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc đối với Tuyên Bố, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Dịch vụ hoặc bằng một số phương tiện khác, chẳng hạn như email. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nhận được những thông báo đó có nghĩa là bạn chấp thuận với những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Tuyên Bố này để biết thông tin mới nhất về các chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN SỞ HỮU KHÁC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

Các Dịch vụ tạo thành một nền tảng công nghệ cho phép bạn sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc các trang web được chúng tôi cung cấp như một phần của Dịch vụ để hỗ trợ cung cấp thông tin nhằm tìm kiếm và thanh toán cho dịch vụ đỗ xe

Bạn không thể và không được phép: xóa bỏ bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền khỏi bất kỳ phần nào của Dịch vụ; xuất bản lại, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ, phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, trưng bày công khai, truyền tải, truyền phát, phát sóng hoặc khai thác các Dịch vụ trừ khi được chúng tôi cho phép bằng văn bản; đảo ngược hoặc phân tách Dịch vụ trừ khi được luật pháp cho phép; tạo liên kết đến, ánh xạ hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của Dịch vụ; gây ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình hoặc câu lệnh nào với mục đích rút trích, lập chỉ mục, khảo sát hoặc khai thác dữ liệu trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc khai thác quá tải hoặc cản trở các hoạt động và/hoặc chức năng của bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc cố gắng nắm được quyền truy cập một cách trái phép hoặc gây tổn hại bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc hệ thống hoặc mạng lưới liên quan đến Dịch vụ.

Bạn không thể và không được phép: sử dụng Dịch vụ để thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại cho hệ thống an ninh mạng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và/hoặc phát tán các thông tin trái phép, các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng.

Bạn công nhận rằng các Dịch vụ có thể được cung cấp dưới các nhãn hiệu do chúng tôi sở hữu và công bố hợp pháp hoặc tùy chọn theo yêu cầu bởi hoặc liên quan đến: (a) một số các công ty con và chi nhánh của chúng tôi nếu có; hoặc (b) Nhà cung cấp là Bên thứ ba độc lập.

Các dịch vụ và nội dung của Bên thứ ba: Các Dịch vụ có thể được cung cấp hoặc truy cập liên quan đến các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba (bao gồm cả quảng cáo) mà chúng tôi không thể kiểm soát. Bạn công nhận rằng các điều khoản khác nhau về sử dụng và chính sách về quyền riêng tư có thể áp dụng đối với việc sử dụng dịch vụ và nội dung của Bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận các dịch vụ và nội dung của Bên thứ ba và trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của các nhà cung cấp bên thứ ba đó. Ngoài ra, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation hoặc BlackBerry Limited và/hoặc các công ty con và các chi nhánh quốc tế áp dụng của họ sẽ là bên thứ ba được hưởng lợi từ hợp đồng này nếu bạn truy cập vào các Dịch vụ này bằng cách sử dụng các Ứng dụng được phát triển cho các thiết bị di động tương ứng của Apple iOS, Android, Microsoft Windows hoặc Blackberry. Bên thụ hưởng thứ ba này không phải là các bên tham gia hợp đồng này và không chịu trách nhiệm về việc cung cấp hoặc hỗ trợ các Dịch vụ theo bất kỳ cách nào. Việc bạn truy cập các Dịch vụ bằng cách sử dụng các thiết bị này tuân theo các điều khoản được quy định trong các điều khoản dịch vụ của bên thụ hưởng thứ ba.

Các Dịch vụ và tất cả các quyền được nêu rõ hoặc ngầm định trong văn bản này là tài sản của chúng tôi. Các Điều khoản này và việc bạn sử dụng các Dịch vụ này không thể hiện hoặc cấp cho bạn các quyền: (i) về hoặc liên quan đến các Dịch vụ này; hoặc (ii) sử dụng hoặc tham chiếu tên công ty, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thương hiệu hoặc nhãn dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ tài sản nào thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tài khoản của bạn: Để sử dụng hầu hết các khía cạnh của Dịch vụ, bạn phải đăng ký và duy trì hoạt động một tài khoản Dịch vụ người dùng cá nhân (“Tài khoản”). Việc đăng ký tài khoản yêu cầu bạn phải gửi cho chúng tôi các thông tin cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn đối với: tên, địa chỉ, số điện thoại di động, địa chỉ email của bạn, cũng như tối thiểu một phương thức thanh toán hợp lệ. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong Tài khoản của bạn. Việc bạn không duy trì thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và cập nhật, bao gồm việc đưa phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc hết hạn sử dụng vào trong hồ sơ, có thể dẫn đến việc bạn sẽ không có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này giữa bạn và chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của bạn và bạn đồng ý duy trì tính an ninh và bảo mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của bạn tại mọi thời điểm. Trừ trường hợp được chúng tôi cho phép bằng văn bản, bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không thực hiện bất kỳ việc bồi hoàn nào trong trường hợp tài khoản hoặc mã xác thực của bạn bị người khác vô tình hoặc cố ý sử dụng do hệ thống bảo mật của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông gặp sự cố hoặc do lỗi bất cẩn cá nhân hoặc do những tình huống khách quan mà bạn không kiểm soát được.

Bạn không thể uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài khoản của bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc thực thể pháp lý nào khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng hiện hành khi sử dụng các Dịch vụ và bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp. Khi sử dụng các Dịch vụ, bạn không được gây phiền toái, khó chịu, bất tiện hoặc thiệt hại tài sản cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba hoặc bất kỳ bên nào khác. Trong một số trường hợp bạn có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và bạn đồng ý rằng bạn có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn từ chối cung cấp giấy tờ chứng minh.

Email và Tin nhắn văn bản: Bằng cách tạo một Tài khoản, bạn đồng ý rằng các Dịch vụ có thể (do chúng tôi hoặc bên thứ ba thực hiện) gửi cho bạn email hoặc/và tin nhắn văn bản thông báo (SMS) như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của việc sử dụng các Dịch vụ. Nội dung các tin nhắn này có thể bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thông báo vi phạm, thông báo xử lý vi phạm, thông báo đột xuất trong những trường hợp bất khả kháng.

Truy cập mạng và thiết bị: Bạn chịu trách nhiệm về việc truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng các Dịch vụ. Mạng dữ liệu di động của bạn và mức phí nhắn tin  có thể áp dụng nếu bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ một thiết bị không dây được kích hoạt và bạn phải chịu trách nhiệm về mức giá và phí này. Bạn chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật phần cứng tương thích hoặc các thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng các Dịch vụ và Ứng dụng này và bất kỳ bản cập nhật nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc trên các thiết bị cụ thể nào. Ngoài ra, các Dịch vụ có thể bị trục trặc và chậm trễ như thường gặp trong việc sử dụng Internet và các phương tiện liên lạc điện tử. Bạn cũng phải tự bảo đảm thiết bị điện tử của bạn an toàn khỏi các phần mềm độc hại (virus) trong quá trình bạn sử dụng các Ứng dụng và Dịch vụ.

 

THANH TOÁN

Bạn hiểu rằng việc sử dụng các Dịch vụ có thể phát sinh chi phí cho các dịch vụ mà bạn nhận được từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Các khoản phát sinh này có thể sẽ bao gồm thuế được áp dụng nếu có theo yêu cầu của pháp luật và có thể thay đổi phụ thuộc vào quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên hữu quan được phép.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến NAPAS và không hỗ trợ bất kỳ hình thức thanh toán nào khác. Việc đăng ký thông tin của bạn qua website hoặc các ứng dụng khác của NAPAS cũng như quy trình thực hiện thanh toán giữa bạn và NAPAS sẽ chịu sự điều chỉnh bởi chính sách bảo mật thông tin của NAPAS trên cơ sở công nghệ tách từ (tokenization technology). Chúng tôi không thu thập những thông tin này cũng như không có bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến việc bảo mật/xử lý/kiểm tra những thông tin này cũng như những hành động phát sinh liên quan đến việc những thông tin này bị tiết lộ và/hoặc sử dụng sai mục đích.

Trong trường hợp bạn không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để thanh toán cho việc sử dụng chỗ đỗ xe/thanh toán cho phiếu đỗ xe, chúng tôi cũng như Chủ sở hữu chỗ đỗ xe, Đơn vị khai thác chỗ đỗ xe hoặc bất kỳ Bên thứ ba được ủy quyền bởi Chủ sỡ hữu hoặc cơ quan nhà nước, đều không có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với mọi thiệt hại, mất mát từ nguyên nhân chủ quan hay khách quan đối với mọi tài sản, phương tiện cũng như an toàn về con người tại khu vực bạn đỗ xe và các khu vực tiệm cận.

 

SỬ DỤNG CHỖ ĐỖ XE

Việc bạn sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi chúng tôi không liên quan và không miễn trừ bạn khỏi các quyền và nghĩa vụ ràng buộc giữa Chủ sở hữu chỗ đỗ xe, Đơn vị khai thác chỗ đỗ xe hoặc Bên thứ ba được ủy quyền bởi Chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước và bạn.

Bạn không được xâm lấn/sử dụng trái phép/làm ảnh hưởng/gây cản trở hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng tiêu cực đến không gian trong và ngoài cũng như các tài sản ở trong và ngoài khu vực đỗ xe.

Quy định về xử lý vi phạm: Việc sử dụng ứng dụng đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ và chấp hành các quy định về thực hiện cũng như quy định về xử lý vi phạm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quản lý.

Trong trường hợp xe và các tài sản thuộc sở hữu của bạn bị hư hại, mất mát tại khu vực bãi đỗ xe, bạn phải lập tức thông báo với Bên quản lý khu vực đỗ xe, cảnh sát hoặc cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý an ninh tại khu vực. Chúng tôi, với vai trò là bên trung gian cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin và hỗ trợ thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe, không có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những sự cố này.

Đồng thời chúng tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những sự cố do điều kiện bất khả kháng hoặc các tai nạn gây thiệt hại về người và/hoặc tài sản tại khu vực đỗ xe.

Bạn có nghĩa vụ đọc kỹ các nội bộ, quy định của bên chủ sở hữu, đơn vị khai thác chỗ đỗ xe trước khi tiến hành sử dụng dịch vụ của những đơn vị này. Thực hiện xác nhận việc đỗ xe và thanh toán qua ứng dụng này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận các điều khoản trong nội quy, quy định của bên khai thác điểm đỗ.

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM & GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Các dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và “như sẵn có”. Chúng tôi khước từ mọi tuyên bố và bảo đảm, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, không được nêu rõ trong những điều khoản này, bao gồm các bảo đảm về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi không đưa ra tuyên bố, bảo hành, bảo đảm về tính tin cậy, tính kịp thời, chất lượng, tính phù hợp hoặc sẵn có của các Dịch vụ này, các dịch vụ hoặc hàng hóa được yêu cầu qua việc sử dụng Dịch vụ này, hoặc các Dịch vụ này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh bên ngoài việc sử dụng các dịch vụ này và bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa được yêu cầu nào có liên quan, trong phạm vi tối đa pháp luật áp dụng cho phép.

 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại mang tính gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh cáo, mang tính trừng phạt hoặc hậu quả, bao gồm tổn thất về lợi nhuận, tổn thất về dữ liệu, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản, liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng các Dịch vụ ngay cả nếu chúng tôi đã được cảnh báo về nguy cơ của các thiệt hại như vậy. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm hoặc tổn thất nào phát sinh do: (i) việc bạn sử dụng hoặc dựa trên các Dịch vụ hoặc bạn không có quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ; hoặc (ii) mọi giao dịch hoặc quan hệ giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba, ngay cả nếu chúng tôi đã được cảnh báo về nguy cơ của các thiệt hại như vậy. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc trì hoãn hoặc không hoạt động do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

Các giới hạn và tuyên bố miễn trách nhiệm trong phần này không nhằm giới hạn trách nhiệm hoặc thay thế các quyền của người tiêu dùng không thể loại trừ theo pháp luật.

 

BỒI THƯỜNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi tất cả các yêu cầu bồi thường, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và các chi phí (bao gồm cả chi phí xử lý tranh chấp) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) bạn sử dụng các Dịch vụ này, dịch vụ hoặc các sản phẩm nhận được thông qua việc sử dụng các Dịch vụ này; (ii) bạn phá vỡ hoặc vi phạm các Điều khoản này; (iii) chúng tôi sử dụng Nội dung Người dùng; hoặc (iv) bạn vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà cung cấp Bên Thứ ba.

 

PHẢN HỒI

Chúng tôi hoan nghênh và sẽ tiếp nhận mọi phản hồi về các Dịch vụ do chúng tôi cung cấp, thông qua địa chỉ email: info@cis.net.vn

Chúng tôi không tiếp nhận và không xử lý đối với các phản hồi về các dịch vụ do Bên thứ ba hoặc một bên hữu quan khác cung cấp.

 

LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi nội dung đề cập trong các Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấpsẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết.

 

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Chúng tôi có thể đưa ra thông báo bằng phương thức thông báo chung về các Dịch vụ, gửi thư điện tử đến địa chỉ email trong Tài khoản của bạn hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được ghi trong Tài khoản của bạn.

Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn chấp thuận cho chúng tôi quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, cho: (i) một công ty con hoặc chi nhánh; (ii) doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi; hoặc (iii) bên kế thừa do sáp nhập. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, làm việc hoặc đại lý tồn tại giữa bạn, chúng tôi hoặc bất kỳ Nhà cung cấp Bên Thứ ba nào như là kết quả của hợp đồng giữa bạn và chúng tôi hoặc việc sử dụng các Dịch vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là vi phạm pháp luật, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện, toàn bộ hoặc một phần, thì điều khoản hoặc phần đó, theo bất kỳ quy định nào của pháp luật, trong phạm vi đó sẽ không được coi là một phần của Điều khoản này nhưng tính hợp pháp, tính hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại trong các Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thay thế điều khoản hoặc phần của điều khoản phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được bằng một điều khoản hoặc phần điều khoản hợp pháp, có hiệu lực và có thể thực thi ở mức tối đa nhất có thể, có hiệu lực tương tự như điều khoản hoặc phần của điều khoản phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi, bất kể nội dung và mục đích của các Điều khoản này là gì. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận và biên bản ghi nhớ của các bên liên quan đến nội dung chính và các sửa đổi, thay thế đối với các thỏa thuận hoặc các cam kết hiện hành hoặc trước đó liên quan tới nội dung chính

 

  Privacy

Add your comment

You must be <a href="https://www.iparking.vn/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.iparking.vn%2F%3Fp%3D611">logged in</a> to post a comment.